ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರಂ Mrityunjaya Mantra in Kannada

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರಂ Mrityunjaya Mantra is most popular and powerful of mantras in Hinduism of God Shiva.The mantra will give power to fight against fear of death and will get moksha. It is also called Trayambaka mantra or Rudra Mantra or Mruta Sanjeevani Mantra. Get Maha Mrityunjaya Mantra in Kannada Lyrics and read and chant for god shiva.

Mrityunjaya Mantra, Mrityunjaya Mantra Kannada,ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರಂಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರಂ

ॐ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೆ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ |
ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್ ||

ಅರ್ಥ

ತ್ರ್ಯಯಂಬಕಮ್: ಓ ಶಿವನೇ ನೀವು ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ

ಯಜ್ಮಹೇ : ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ

ಸುಗಂಧಿನ್: ಪರಿಮಳವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವವರು

ಪುಷ್ಠಿ ವರ್ಧನಂ: ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರು

ಉರ್ವಾರುಕಮೀವ ಬಂಧನಾತ್:

ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮೃತ್ಯು: ಮರಣ ಮೋಕ್ಷ: ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಮ್ರಿತಾತ್: ಅಮರ ಅಲ್ಲ