ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೋ lyrics – Excuse ME – ajay rao

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೋ lyrics This song is taken form a movie Excuse Me This song sung by Prem ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೋ Lyrics written by V Nagendra Prasad Music R P Patnayak main cast Sumalatha, Sunil Rao, Ajay Rao , Ramya.

Singer Prem
Movie Excuse Me
Music R P Patnayak
Song Writer V Nagendra Prasad

 

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೋ lyrics

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೊ

ಆಮ್ಮ ನೀನೆ ದೈವ ಅಂತ ಕಾಲು ಮುಗಿದರೊ

ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದೆ ಮನೆ ಬಾಳೆಗೆ ಒಂದೆ ಗೊನೆ

ಭೂಮಿಗೆ ದೈವ ಒಂದೇನೆ ತಾಯಿ

ದಾರಿಗೆ ಒಂದೆ ಕೊನೆ ರಾಗಿಗೆ ಒಂದೆ ತೆನೆ

ಸೃಷ್ಟಿಸೋ ಜೀವೆ ಒಂದೇನೇ ತಾಯಿ

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೊ

ಆಮ್ಮ ನೀನೆ ದೈವ ಅಂತ ಕಾಲು ಮುಗಿದರೊ

ಜಗದೊಳಗೆ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದಳು

ಹುಡುಕಿದರೆ ಮೂಲ ಸಿಗದಯ್ಯಾ

ದಡವಿರದ ಕರುಣೆ ಕಡಲಿವಳು

ಗುಡಿಯಿರದ ದೇವಿ ಇವಳಯ್ಯ

ಮನಸು ಮಗು ತರ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ

ಹರಸೊ ಹಸು ತರ ತ್ಯಾಗದಲಿ

ಜಗ ತೂಗೊ ಜನನಿ ಜೀವದ ಜೀವ ತಾಯಿ

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೊ

ಆಮ್ಮ ನೀನೆ ದೈವ ಅಂತ ಕಾಲು ಮುಗಿದರೊ

ಪದಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಗುಣದವಳು

ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಇತಿಹಾಸ

ಬದುಕುವುದ ಕಲಿಸೊ ಗುರು ಇವಳು

ನರಳುವಳೋ ಹೇಗೊ ನವಮಾಸ

ಗಂಗೆ ತುಂಗೆಗಿಂತ ಪಾವನಳು

ಬೀಸೊ ಗಾಳ ಗಿಂಥ ತಂಪಿವಳು

ಜಗ ತೂಗೊ ಜನನಿ ಜೀವದ ಜೀವ ತಾಯಿ

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೊ

ಆಮ್ಮ ನೀನೆ ದೈವ ಅಂತ ಕಾಲು ಮುಗಿದರೊ

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೋ lyrics

Main cast Ajay Rao, Sunil rao

ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೋ lyrics

naresh hadgal

Leave a Reply

Your email address will not be published.